Bewonersplatform Schelderode

Missie

Historiek

De Merelbeekse bewonersplatforms zijn opgericht op initiatief van het gemeentebestuur.

Ze vormen een eerder informele overlegstructuur tussen het gemeentebestuur en de deelgemeenten.
Wij werken binnen het kader van een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de bewonersplatforms.

Missie

• Meewerken aan het uitbouwen van een aangename en aantrekkelijke leefomgeving voor Schelderode.

• Op een duurzame manier bewoners van de deelgemeenten dichter bij het lokaal beleid brengen door hen hierin een stem te geven.

• De groepsleden zetten zich in voor het algemeen belang van de deelgemeente en de bevolking en willen de leefbaarheid van de deelgemeente bevorderen.

Globale doelstellingen

• ontwikkeling van een visie waarin de dorpskern van Schelderode als een geheel wordt behandeld

• ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die de lokale mobiliteit bevorderen

• ontwikkelen van kleinschalige initiatieven die contacten tussen bewoners bevorderen

Concrete doelstellingen

• dorpskern:

• opvolging van de werken in de dorpskern

• aanspreekpunt via Dirk De Cock

• bundelen van bewonersvragen voor de werfvergadering

• opvolgen van projecten die een belangrijke impact hebben op de dorpskern

• lokale mobiliteit:

• dossier openstelling Vijverbroekwegel

• haalbaarheidsstudie voor een fietsbrug tussen Schelderode en Zevergem

• Communicatie:

• het inzetten van sociale media als bijkomend communicatiemiddel tussen bewoners en bewonersplatform, en bewoners onderling, in het bijzonder de jongere generatie

• het verzamelen van e­mailadressen van bewoners voor volgende doeleinden:

• opbouwen van een klankbord (o.a. online peilingen e.d.)

• groep van bewoners die snel bereikbaar is bij dringende kwesties

• vergroten van het draagvlak van het bewonersplatform in het algemeen